Villkor

1. INFORMATION OM REPARATÖREN

1.1 Reparatören är UrBrev AB, org.nr. 559459-5448 (i det följande benämnt URBREV), som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet URBREV® och hemsidan www.URBREV.se.

2. DEFINITIONER

"Föremål" avser det eller de klockor eller ur som Kunden skickar till URBREV genom användning av Urpåsen. "Reparationsavtal" avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i URBREVet. "URBREV" avser URBREV (se vidare punkt 1 ovan). "URBREV" avser den försändelse som Kund beställer från URBREV via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller reparationsavtal samt Urpåse. "Urpåse" avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i URBREVet och som Kunden använder för att skicka Föremål till URBREV. "Hemsidan" avser www.URBREV.se. "Kunden" avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Reparationsavtal med och överlämnar Föremål till URBREV. "Villkor" avser dessa allmänna villkor.

3. AVTAL OM REPARATION

3.1 URBREV och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Reparationsavtalet. Genom att ingå Reparationsavtalet ger Kunden URBREV samt, i förekommande fall, dess koncernbolag i uppdrag att genomföra en felsökning samt ett kostnadsförslag av Föremålet (se punkt 7) URBREV lämnar prisuppgift till Kunden för reparation av Föremålet först efter det att felsökningen är genomförd.3.2 URBREV meddelar det pris som URBREV har erbjudit Kunden efter av URBREV utförd undersökning varmed. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende betalning anges i punkt 7. 3.3 URBREV förbehåller sig rätten att avböja reparation av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger URBREV rätt avböja reparation av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Reparationsavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger URBREV rätt att avböja reparation av Föremålet utan angivande av orsak.

4. KUNDEN

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Reparationsavtal med URBREV. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet. 4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige.

5. ANSVAR FÖR FÖRLUST AV FÖREMÅL

5.1 URBREV åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till URBREV genom användning av Urpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos URBREV via transportören och som f.n. uppgår till 10 000 kronor, 25 000 kronor eller 50 000 kronor per Urpåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del ägaren kan styrka värdet på Föremålet. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postens reklamationsavdelning och till URBREV samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning. 5.2 URBREV ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Reparationsavtalet, i den folder som bifogas Reparationsavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till URBREV på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse. 5.3 Om skada eller förlust inträffar följer URBREV transportören PostNords försäkrings- och ersättningsvilkor som går att ta del av här.

6. PRIS, PRISGARANTI OCH GARANTI

6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post, telefon eller Mina Sidor efter att URBREV har felsökt och undersökt Föremålet. 6.2 Priset som erbjuds till Kunden baseras på aktuellt fel, skick och urmakarens rekommendation den tidpunkt då Föremålet tas emot. 6.3 URBREV erbjuder Kunden en prisgaranti i enlighet med vad som anges i det följande. Prisgarantin gäller för det fall Kunden skriftligen, inom fem dagar från den dag då URBREV returnerat reparerat Föremål till Kunden, kan styrka att en annan Internet-urverkstad har erbjudit Kunden ett lägre ordinarie pris. Eventuella kampanjpriser gäller ej. Med Internet-urverkstäder menas en verksamhet som uteslutande bedrivs över Internet. Lokala urmakare omfattas därmed inte av URBREVs prisgaranti. 6.4 Prisgarantin gäller för hela reparationen. Prisgarantin beräknas utifrån reservdelarnas nettopris och eventuella kostnader, avdrag eller avgifter som belastar Kunden såsom t.ex. undersökningsavgifter kan tillkomma. 6.5 URBREV förbehåller sig rätten att begära Föremålet i retur för återställning till det skick Föremålet hade vid första ankomst till URBREV och sedan återsända Föremålet till Kunden istället för att erbjuda Kunden ersättning för mellanskillnaden av Föremålets reparationspris. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat enligt punkt 8.5 nedan utan någon kostnad för Kunden. 6.6 URBREV lämar 1 (ett) års garanti på utfört arbete och utbytta delar om inget annat överenskommits. Denna garanti gäller ej normalt slitage, skador till följd av stötskador, fuktskador samt skador som uppkommit genom olyckshändelse, ovarsamhet eller på annat sätt misskött ur. Garantin blir ogiltig om uret öppnats alternativt reparerats av en person som inte är auktoriserad av URBREV. 6.7 URBREV tar inte ansvar för eventuella materialsvagheter såsom sprickor i glas, färgflagor, lyspasta på visare, skruvar med svagheter eller hjul och axlar med allvarliga fel som kan gå sönder under reparationen. Om sådana problem eller skador uppstår kommer kunden att bli kontaktad för att tillsammans diskutera möjliga lösningar, exempelvis beställning av nya delar eller tillverkning av dem på verkstaden.

7. FELSÖKNING / BETALNING

7.1 När URBREV har erhållit Föremålet utför URBREV en felsökning av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När URBREV har fastställt felet på Föremålet beräknas det pris som URBREV är beredd att erbjuda för reparation av Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från URBREV härom. 7.2 URBREV förbehåller sig rätten att debitera en undersökningsavgift som debiteras vid felsökningstillfället och motsvarar 200kr inkl. moms. 7.3 URBREV lämnar ett kostnadsförslag för reparation av Föremålen samma, nästa eller senast den trettionde vardagen räknat från den dag då URBREV tog emot Urpåsen. Kunden har möjlighet att godkänna kostnadsförslaget, neka kostnadsförslaget med Föremålet i retur (se punkt 8.3) eller neka kostnadsförslaget och välja att URBREV skrotar Föremålet. Med betalning avses att URBREV har skickat en inbetalningsavi enligt punkt 7.4 och att kunden betalar avgiften inom kredittiden. 7.4 Som Kund hos URBREV kan du betala via inbetalningsavi med en kredittid på 14 dagar som skickas till den adress där Kunden är folkbokförd mot en kostnad om f.n. 49 kr. 7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som URBREV erbjuder kan Kunden neka reparationen (se punkt 7.3) genom att kontakta URBREV via funktionen "Kontrollera status" på hemsidan senast inom 90 dagar från den dag då URBREV lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att reparationen har nekats inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

8. RETUR OCH OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

8.1 URBREV returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan. 8.2 Om URBREV av någon anledning väljer att inte genomföra reparationen avbryts tjänsten och URBREV returnerar Föremålet enligt punkt 8.5 nedan utan kostnad för Kunden. 8.3 Returkostnaden är 199 kr för försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ca två veckor. 8.4 URBREV ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har URBREV ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning upp till 50 000 kr baserat på av kunden valt transportförsäkringsbelopp som anges i punkt 5.1 och 5.3. 8.6 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet URBREV en månad efter att Föremålet åter kommit i URBREVs besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. URBREV återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden mot en avgift om 199 kr. 8.7 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Urpåsen till URBREV tillsammans med Reparationsavtalet.

9. IDENTITET

URBREV fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i. Den information som URBREV inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. KONTROLL AV FÖREMÅL

URBREV äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att lämna ett kostnadsförslag på Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras. URBREV kan komma att montera isär Föremål.

11. ÄNDRING AV KONTAKTUPPGIFTER

Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta URBREV om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt i form av ett e-postmeddelande till URBREV till följande adress: hej@urbrev.se.

12. GDPR (Behandling av personuppgifter mm)

12.1 URBREV äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden. 12.2 De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (GDPR). Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos URBREV. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas. 12.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser och garantier. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och URBREV. URBREV kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden. 12.4 Genom att Kunden beställer ett Reparationsavtal accepterar Kunden villkoren och ger sitt samtycke till att URBREV får behandla Kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 12. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från URBREV ska Kunden skriftligen anmäla detta till URBREV. 12.5 URBREV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. COOKIES

13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande. 13.2 URBREV använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senast. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies. 13.3 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. URBREV lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag. 13.4 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14. MEDDELANDE

14.1 Meddelande som URBREV sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat URBREV. Meddelande som URBREV sänder med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag som e-postmeddelandet sänts till Kunden till den e-postadress som Kunden har uppgivit för URBREV. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan. 14.2 Genom att Kunden beställer ett Reparationsavtal ger Kunden sitt samtycke till att URBREV samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

15. MISSBRUK

URBREV polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. URBREV kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. URBREV har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till URBREVs datasystem.

16. KONTROLLSAMTAL

URBREV äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som URBREV erbjuder för reparation av Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING

17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig URBREV från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. URBREV ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem. 17.2 URBREVs ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. URBREV är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om URBREV är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder. 17.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

18. TVIST

Tvist med anledning av dessa Villkor eller Reparationsavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Lunds tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.